ระบบจัดการงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โครงการนี้ได้เริ่มต้นจาก ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้มีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินการจัดการประชุมเพื่อลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ และใช้ระบบจัดการงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารนัดหมายการประชุม การนำเสนอข้อมูลต่างๆ และบริหารจัดการงานให้มีความคล่องตัว ตรวจสอบข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายกรีนไอที โดยดำเนินการโดยศูนย์คอมพิวเตอร์

ในการนี้ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้กำหนดระยะการดำเนินงานดังนี้

 • ธันวาคม 2558

  ระยะวางแผน

  จัดประชุมวางแผนการพัฒนาระบบจัดการงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นดังนี้

  1. ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ ตำแหน่ง คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  4. อ.นราธิป ทองปาน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์
  5. ดร.วีระพน ภานุรักษ์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6. นายธนกฤต วิชัยวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. นายสหัย งามชัยภูมิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  8. นายเอกพันธ์ คำพิลา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  9. นายนครินทร์ ม่วงอ่อน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  10.นายเจษฎา กลิ่นกล้า ตำแหน่ง เจ้าหน้าวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

  ในการประชุมครั้งนี้ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร ได้มอบหมายให้ นายสหชัยงามชัยภูมิ เป็นผู้รับผิดชอบและพัฒนาโครงการนี้

 • 12 กุมภาพันธ์ 2559

  ระยะพัฒนาและนำเสนอระบบ

  วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีการนำเสนอผลงานการพัฒนา และรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา โดยมีผู้เข้าร่วมเสนอแนวคิดดังนี้

  1. ดร.เนตรชนก จันทร์สว่าง ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
  2. ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. ผศ.ดร.สนิท ตีเมืองซ้าย ตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
  4. ผศ.วุฒิชัย พรพัชรพงศ์ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  5. นายพนมพร บำรุงบุญ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
  6. นายธนกฤต วิชัยวงษ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
  7. นายวีรวัฒน์ ดอนเกิด ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  8. นางวราพร ลาวงศ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  9. นายอนุกูล บุตรพรหม ตำแหน่ง นักวิาการคอมพิวเตอร์
  10.นายสหัย งามชัยภูมิ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  11.นายเอกพันธ์ คำพิลา ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  12.นายเฉลิมพล เขตขันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 • 28 มีนาคม 2559

  ระยะทดสอบการใช้งาน

  บัณฑิตวิทยาลัย ทดสอบการใช้งานระบบเป็นหน่วยงานแรกในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมนิสสัย เวชชาชีวะ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี

 • เมษายน 2559

  ระยะเผยแพร่การใช้งาน

  ตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 ทางศูนย์คอมพิวเตอร์มีความยินดีที่จะเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามที่สนใจระบบจัดการงานประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ได้นำไปใช้ในการจัดประชุมในหน่วยงานของท่าน